SẢN PHẨM NHÓM 3: HÀI LÒNG HƠN

Mã số bình chọn: MS-03

Tác giả: Trần Thị Hồng Hương, phòng Điều dưỡng

Mã số bình chọn: MS-11

Tác giả: Trần Trọng Tín, Khoa Cấp cứu

Mã số bình chọn: MS-16

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, khoa Sơ sinh 2 - Chuyển hoá di truyền

Mã số bình chọn: MS-17

Tác giả: Đỗ Minh Hùng, khoa Cấp cứu

Mã số bình chọn: MS-21

Tác giả: Châu Tố Uyên, BCH Đoàn thanh niên