SẢN PHẨM NHÓM 5: SỐ HOÁ & GIẢI PHÁP QUẢN LÝ

Mã số bình chọn: MS-02

Tác giả: Lê Thị Châu, phòng QLCL

Mã số bình chọn: MS-04

Tác giả: Phạm Đoàn Tấn Tài, khoa TMH

Mã số bình chọn: MS-07

Tác giả: Lê Thị Thanh Thuỷ, khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Mã số bình chọn: MS-12

Tác giả: Trần Thị Thanh Thư, khoa Cấp cứu

Mã số bình chọn: MS-14

Tác giả: Đoàn Phương Tuyết Nhung, phòng Quản lý chất lượng

Mã số bình chọn: MS-19

Tác giả: Nguyễn Thị Bích Nga, khoa Dược