CÁC BIỂU MẪU THẨM ĐỊNH ĐỀ ÁN,

NGHIỆM THU BÁO CÁO CẢI TIẾN - SÁNG KIẾN

Biểu mẫu thẩm định đề án cải tiến chất lượng

Trang 1

Trang 2

Trang 3

Trang 4

Biểu mẫu nghiệm thu báo cáo cải tiến (PDCA)

Trang 1

Trang 2

Trang 3

Trang 4

Biểu mẫu nghiệm thu sáng kiến

Trang 1

Trang 2

Trang 3

Trang 4