Giới thiệu và hướng dẫn:

Đây là chuyên đề nâng cao, thay thế cho biểu đồ con chạy trong phân tích dữ liệu chuỗi thời gian theo đặc điểm phân phối của dữ liệu. Nếu bạn chưa hoàn thành chuyên đề PDCA, Chỉ số chất lượng và Biểu đồ con chạy thì nên trở lại học các chuyên đề này trước khi tiếp tục.

Biểu đồ kiểm soát nói chung và biểu đồ p nói riêng là công cụ phân tích dữ liệu chuỗi thời gian trong cải tiến. Nó được sử dụng khi số điểm dữ liệu đủ lớn (thường từ 20 trở lên) và cần chọn loại biểu đồ phù hợp với đặc điểm của dữ liệu. Biểu đồ p dành cho các chỉ số có kiểu dữ liệu là biến phần trăm so với tổng thể (proportion). Kiểu dữ liệu này thường gặp đối với chỉ số quá trình trong cải tiến, như tỷ lệ tuân thủ các tài liệu hướng dẫn thực hành chuẩn.

Bạn cần đăng ký tham dự để nhận mật khẩu mở bài giảng. Tài liệu hướng dẫn chi tiết về biểu đồ kiểm soát, trích từ "Tài liệu đào tạo cải tiến chất lượng bệnh viện", được trình bày ở phần tiếp theo.

PDCA

Tiếp cận hiệu quả để thực hành cải tiến chất lượng dịch vụ dựa trên công việc

Chỉ số chất lượng

Thước đo quan trọng giúp nhóm can thiệp đánh giá hiệu quả hoạt động cải tiến

Run Chart

Công cụ cơ bản phân tích dữ liệu chuỗi thời gian nhằm đánh giá khuynh hướng chỉ số

Pareto Chart

Công cụ phân tích dữ liệu phân nhóm thường dùng trong ra quyết định theo ưu tiên