Giới thiệu và hướng dẫn:

Đây là phần tiếp nối chuyên đề Chỉ số chất lượng trong cải tiến, bổ sung chuyên đề PDCA, trong phân tích dữ liệu chuỗi thời gian, nhằm đánh giá hiệu quả can thiệp. Nếu bạn chưa hoàn thành chuyên đề PDCA và Chỉ số chất lượng thì nên trở lại học chuyên đề này trước khi tiếp tục.

Biểu đồ con chạy là công cụ phân tích dữ liệu chuỗi đơn giản, thường dùng trong cải tiến. Để phát hiện các thay đổi mức độ nhỏ hơn (nếu chưa thể phát hiện trên biểu đồ con chạy), có thể bạn cần phải thu thập nhiều điểm dữ liệu hơn và sử dụng biểu đồ kiểm soát phù hợp với đặc điểm của dữ liệu.

Bạn cần đăng ký tham dự để nhận mật khẩu mở bài giảng. Tài liệu hướng dẫn chi tiết về biểu đồ con chạy, trích từ "Tài liệu đào tạo cải tiến chất lượng bệnh viện", được trình bày ở phần tiếp theo.

PDCA

Tiếp cận hiệu quả để thực hành cải tiến chất lượng dịch vụ dựa trên công việc

Chỉ số chất lượng

Thước đo quan trọng giúp nhóm can thiệp đánh giá hiệu quả hoạt động cải tiến

P-Chart

Công cụ phân tích dữ liệu chuỗi nâng cao nhằm đánh giá khuynh hướng chỉ số

Pareto Chart

Công cụ phân tích dữ liệu phân nhóm thường dùng trong ra quyết định theo ưu tiên