BẢNG ĐIỀU KHIỂN CHỈ SỐ

CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT & BẢNG ĐIỀU KHIỂN CHỈ SỐ

Thực hiện Kế hoạch số 71/KH-BVNĐ1 ngày 04/4/2022 (gọi tắt là Kế hoạch 71), phòng Quản lý chất lượng đã phối hợp phòng Công nghệ thông tin triển khai Cổng thông tin tài liệu và chỉ số chất lượng. Các anh, chị trưởng/phó khoa phòng và điều dưỡng trưởng đã được cấp tên đăng nhập có thể xem chi tiết các tài liệu hệ thống, bảng điều khiển chỉ số theo tuần, kết quả khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên tại đây.

Trong chương trình cải tiến thí điểm chuyển đổi số hoạt động quả lý chất lượng, Ứng dụng giám sát tuân thủ vệ sinh tay (triển khai từ tháng 3/2022), giám sát tuân thủ quy trình kỹ thuật (triển khai từ tháng 4/2022), giám sát độc lập tuân thủ quy trình kỹ thuật (triển khai từ tháng 5/2022) đã được cập nhật và liên thông dữ liệu chỉ số. Các khoa, phòng tham gia có thể xem chi tiết kết quả chỉ số toàn viện và chỉ số của khoa, phòng. Ứng dụng giám sát QTKT từ phiên bản 4.0 (triển khai từ ngày 14/7/2022) đã cập nhật các tính năng hỗ trợ hoạt động quản lý giám sát, xác định nội dung ưu tiên can thiệp theo tuần, tháng và theo dõi kết quả ngay trên ứng dụng. Các trưởng khoa, phòng tham gia hệ thống giám sát đã được cấp quyền đăng nhập với tên và mật khẩu đã cấp để vào Cổng thông tin chỉ số chất lượng (triển khai từ tháng 4/2022). Chỉ số giám sát độc lập của phòng chức năng và khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn theo khoa, phòng (mỗi tuần) có thể xem tại thẻ GS ĐỘC LẬP ở taskbar của ứng dụng. Vui lòng xem chi tiết hướng dẫn sử dụng ngay trên ứng dụng (thẻ Menu). Nếu cần hỗ trợ trực tiếp, các khoa phòng liên lạc phòng Quản lý chất lượng.

Các khoa, phòng chưa triển khai hoạt động giám sát trên ứng dụng có thể gửi danh sách đăng ký bổ sung về phòng QLCL theo hướng dẫn tại Kế hoạch 71. Nếu cần bổ sung quy trình mới, cần xây dựng theo cấu trúc tại phụ lục III của Kế hoạch 71, gửi phòng KHTH để thẩm định nội dung trước khi thực hiện.

Các khoa, phòng sử dụng ứng dụng mới và thực hiện lượng giá (đợt 2) ngay trên ứng dụng (thẻ Menu), cho đến hết ngày 31/7/2022, để nhóm phát triển tiếp tục hoàn thiện, nhằm phục vụ tốt hơn cho các khoa, phòng trong công tác giám sát và cải tiến chất lượng của các khoa, phòng.

[Tin cập nhật ngày 15/7/2022]

CHỈ SỐ GIÁM SÁT TUÂN THỦ QUY TRÌNH KỸ THUẬT (p-Chart)

TỶ LỆ TUÂN THỦ VỆ SINH TAY TOÀN VIỆN (p-Chart)

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN BẢNG ĐIỀU KHIỂN CHỈ SỐ

Phân tích và báo cáo chỉ số chất lượng rời rạc từng nhóm và gửi đến các khoa bằng văn bản giấy in có nhiều bất lợi và không giúp cho nhà quản lý có được "bức tranh tổng thể". Từ năm 2019, phòng QLCL triển khai bảng điều khiển chỉ số chất lượng định dạng html, cập nhật số liệu định kỳ mỗi ngày đầu tuần, có tính năng tương tác, giúp nhà quản trị có được thông tin đầy đủ và tiện lợi để ra quyết định quản lý. "Dịch vụ" cung cấp dữ liệu động ngay trên bảng điều khiển hỗ trợ các nhóm cải tiến đối với hoạt động can thiệp liên quan các quy trình kỹ thuật chuyên môn.

Đây cũng là một hoạt động nhỏ trong cải cách thủ tục hành chính, góp phần thực hiện định hướng phát triển chung, hướng đến "văn phòng không giấy".

Xem báo cáo nghiên cứu phát triển bảng điều khiển chỉ số trên Tạp chí Nhi khoa tại đây.