Hệ thống quản lý chất lượng (QMS)

P-HT-01 (Kiểm soát tài liệu)

P-HT-02 (Kiểm soát hồ sơ)

P-HT-03 (Đánh giá nội bộ)

P-HT-04 (Xem xét của lãnh đạo)

P-HT-05 (Báo cáo và quản lý sự cố)

P-HT-06 (Cải tiến chất lượng)

P-HT-08 (Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên)

P-HT-09 (Lập và triển khai kế hoạch)

P-HT-19 (Sử dụng và bảo trì trang thiết bị y tế)

P-HT-19

Đào tạo hệ thống tài liệu nội bộ bệnh viện: Quy trình sử dụng & bảo trì trang thiết bị y tế

DESAT

Hướng dẫn sử dụng máy khảo sát trải nghiệm người bệnh tại khoa lâm sàng

COVID-19

Quy trình tổ chức thu dung điều trị và hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19