Giới thiệu và hướng dẫn:

Đây là phần tiếp nối, bổ sung chuyên đề PDCA trong chuỗi chuyên đề về cải tiến chất lượng dựa trên công việc. Nếu bạn chưa hoàn thành chuyên đề PDCA thì nên trở lại học chuyên đề này, trước khi tiếp tục các chuyên đề tiếp theo.

Cần lưu ý rằng, chuyên đề này đề cập chủ yếu đến chỉ số chất lượng trong bối cảnh cải tiến. Chỉ số chất lượng sử dụng trong kiểm soát và đảm bảo chất lượng không được trình bày ở đây.

Bạn cần đăng ký tham dự để nhận mật khẩu mở bài giảng. Tài liệu hướng dẫn thực hành chỉ số chất lượng, trích từ "Tài liệu đào tạo cải tiến chất lượng bệnh viện" được trình bày ở phần tiếp theo. Nội dung tổng quan chung về phương pháp chỉ số trong quản lý chất lượng có thể tham khảo thêm tại đây.

PDCA

Tiếp cận hiệu quả để thực hành cải tiến chất lượng dịch vụ dựa trên công việc

P-chart

Công cụ phân tích dữ liệu chuỗi nâng cao nhằm đánh giá khuynh hướng chỉ số

Run Chart

Công cụ phân tích dữ liệu chuỗi thời gian nhằm đánh giá khuynh hướng chỉ số

Pareto Chart

Công cụ phân tích dữ liệu phân nhóm thường dùng trong ra quyết định theo ưu tiên