CÁC KHOÁ ĐÀO TẠO ĐANG THỰC HIỆN

  1. Cải tiến chất lượng theo chu trình Plan-Do-Check-Act (PDCA): Chọn 1 trong 3 hình thức sau đây:

  1. Chỉ số chất lượng trong cải tiến chất lượng & an toàn người bệnh

  2. Biểu đồ con chạy (Run-chart)

  3. Biểu đồ Pareto

  4. Biểu đồ kiểm soát (phần 1): Kiến thức chung về biểu đồ kiểm soát, p-chart

  5. Mô hình Kano trong đo lường hài lòng khách hàng

  6. Quy trình thủ tục sử dụng và bảo trì trang thiết bị y tế (nội bộ)

  7. Hướng dẫn soạn bài giảng e-learning (dành cho giảng viên)

PDCA

Tiếp cận hiệu quả để thực hành cải tiến chất lượng dịch vụ dựa trên công việc

Chỉ số chất lượng

Thước đo quan trọng giúp nhóm can thiệp đánh giá hiệu quả hoạt động cải tiến

Run Chart

Công cụ phân tích dữ liệu chuỗi thời gian nhằm đánh giá khuynh hướng chỉ số

Pareto Chart

Công cụ phân tích dữ liệu phân nhóm thường dùng trong ra quyết định theo ưu tiên

P-HT-19

Đào tạo hệ thống tài liệu nội bộ bệnh viện: Quy trình sử dụng & bảo trì TTB y tế

Mô hình Kano

Giới thiệu tóm lượt về ứng dụng mô hình Kano trong đo lường hài lòng khách hàng

P-chart

Công cụ phân tích dữ liệu chuỗi nâng cao nhằm đánh giá khuynh hướng chỉ số

C&U-Chart

Công cụ phân tích dữ liệu chuỗi nâng cao dành cho biến sự kiện (đang cập nhật)

Xem tài liệu hướng dẫn khoá học cải tiến PDCA ngay phía dưới:

E-Learning_Published_20.pdf