Giới thiệu và hướng dẫn:

Đây là phần cuối cùng trong chuỗi chuyên đề cải tiến chất lượng theo tiếp cận PDCA (phần cơ bản). Nếu bạn chưa hoàn thành chuyên đề PDCA thì nên trở lại học chuyên đề này, trước khi tiếp tục .

Pareto là công cụ phân tích dữ liệu phân nhóm nhằm tìm kiếm các nhóm thiểu số quan trọng trong tổng thể. Nó được sử dụng phổ biến trong quá trình ra quyết định ưu tiên, dựa trên dữ liệu.

Bạn cần đăng ký tham dự để nhận mật khẩu mở bài giảng. Tài liệu hướng dẫn chi tiết về phương pháp Pareto và những kỹ thuật liên quan, trích từ "Tài liệu đào tạo cải tiến chất lượng bệnh viện", được trình bày ở phần tiếp theo.

PDCA

Tiếp cận hiệu quả để thực hành cải tiến chất lượng dịch vụ dựa trên công việc

Chỉ số chất lượng

Thước đo quan trọng giúp nhóm can thiệp đánh giá hiệu quả hoạt động cải tiến

Run Chart

Công cụ cơ bản phân tích dữ liệu chuỗi thời gian nhằm đánh giá khuynh hướng chỉ số

P-Chart

Công cụ phân tích dữ liệu chuỗi thời gian nhằm đánh giá khuynh hướng chỉ số