Học viên sử dụng tên truy cập và mật khẩu đã cấp để đăng nhập vào sổ bài tập cá nhân.