Khoá đào tạo PDCA (CT tích hợp, KH112)

Trong khoá đào tạo này, ở phần cơ bản bạn cần hoàn thành ít nhất 4 chuyên đề:

 1. Chuyên đề PDCA [bài giảng e-learning]

 2. Chỉ số chất lượng (trong CTCL) [BG e-learning]

 3. Pareto (phần cơ bản) [bài giảng e-learning]

 4. Run-chart (phần cơ bản) [bài giảng e-learning]

 5. Control chart (c-chart, u-chart, P-chart) [học viên có thể chọn một trong các chuyên đề này để thay thế phần run-chart, hoặc học toàn bộ các nội dung nếu có nhu cầu]

Đồng thời, bạn cần phải chọn 1 cơ hội cải tiến ưu tiên ngay tại nơi mình đang làm việc và lập 1 đề án cải tiến.

Đánh giá kết quả khoá đạo tạo (chương trình tích hợp cơn bản) dựa vào điểm hoàn thành cả 4 chuyên đề lý thuyết, bài kiểm tra trực tuyến có giám sát và chất lượng của đề án cải tiến do bạn thực hiện và tải lên. (Có thể yêu cầu thuyết trình trước hội đồng thẩm định đề án qua Google Meet hoặc trực tiếp).

CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO: Cần bổ sung

 1. Triển khai đề án trên thực địa trong 3-4 tháng

 2. Phân tích số liệu cải tiến & ra quyết định

 3. Báo cáo cải tiến chất lượng [BG e-learning]

 4. Viết bài đăng báo hoạt động cải tiến

 5. Trình nghiệm thu kết quả can thiệp

Khoá đào tạo dành cho Mạng lưới (KH41)

Khoá đào tạo này dành riêng cho thành viên Mạng lưới Quản lý chất lượng - An toàn người bệnh của bệnh viện Nhi đồng 1. Đây là chương trình đào tạo lại bắt buộc năm 2022 dành cho các thành viên chưa tham gia đào tạo năm 2021 (cho đến 30/5/2022).

Vui lòng báo lại họ tên và địa chỉ Gmail mà bạn sử dụng để tham gia khoá học cho người quản lý lớp (qlcl.quanlylop@gmail.com), nếu bạn chưa đăng nhập được vào lớp học.

Trong khoá đào tạo này, bạn cần hoàn thành ít nhất 3 trong 4 chuyên đề lý thuyết:

 1. Chuyên đề PDCA [bài giảng e-learning]

 2. Chỉ số chất lượng (trong CTCL) [BG e-learning]

 3. Pareto (phần cơ bản) [bài giảng e-learning]

 4. Run-chart (phần cơ bản) [bài giảng e-learning]

 5. P-Chart [bài giảng e-learning]

Sau khi hoàn thành phần lý thuyết (bắt buộc hoàn thành chuyên đề PDCA và ít nhất thêm 2 chuyên đề khác trước ngày 15/4/2022), bạn có thể đăng ký tham dự 1 buổi thực hành công cụ phân tích dữ liệu trong cải tiến chất lượng (lịch do phòng QLCL thông báo theo tuần). Các buổi thực hành được tổ chức trực tiếp hoặc trực tuyến qua Google Meet/Zoom/MS Team (tuỳ theo tình hình diễn biến của dịch Covid-19) kết hợp với bài tập thực hành trên Google Classroom.

Bạn cần phải hoàn thành các bài tập trên lớp được yêu cầu trong thời gian quy định và gửi kết quả bài làm đúng hạn.

Đánh giá kết quả khoá đạo tạo dựa vào điểm hoàn thành cả 3-4 chuyên đề lý thuyết và câu hỏi MCQ cuối khoá (100 điểm), bài thực hành trên lớp (50 điểm) và bài kiểm tra thực hành (50 điểm).

[Tin đăng ngày 19/3/2022]

PDCA

Tiếp cận hiệu quả để thực hành cải tiến chất lượng dịch vụ dựa trên công việc

Chỉ số chất lượng

Thước đo quan trọng giúp nhóm can thiệp đánh giá hiệu quả hoạt động cải tiến

Run Chart

Công cụ phân tích dữ liệu chuỗi thời gian nhằm đánh giá khuynh hướng chỉ số

Pareto Chart

Công cụ phân tích dữ liệu phân nhóm thường dùng trong ra quyết định theo ưu tiên

Phần dành cho Quản lý đào tạo & Giảng viên

Quản lý đào tạo và giảng viên được cấp quyền xem nội dung ở phần này.

Nếu bạn là giảng viên phụ trách nhưng chưa xem được, vui lòng liên lạc về pqlcl.ch1@gmail.com