SẢN PHẨM NHÓM 3: HÀI LÒNG HƠN

Mã số bình chọn: MS-04

Tác giả: Chu Văn Thành, Võ Thị Thanh Quý - Phòng CTXH, Phạm Mạnh Tiến - Khoa Xquang

Mã số bình chọn: MS-05

Tác giả: Trương Hữu Khanh, Chu Văn Thành, Nguyễn Thanh Huy - Phòng CTXH

Mã số bình chọn: MS-08

Tác giả: Nguyễn Thị Rảnh, Nguyễn Thị Nguyên Hoa, Trần Thị Vạn Hòa - Công Đoàn bệnh viện

Mã số bình chọn: MS-15

Tác giả: Lê Trần Hải Yến - Khoa Sơ sinh 2, Chuyển hóa - Di truyền

Mã số bình chọn: MS-22

Tác giả: Nguyễn Ngọc Tuyền, khoa Nội tổng quát 1