SẢN PHẨM NHÓM 3: HÀI LÒNG HƠN

Mã số bình chọn: MS-04

Tác giả: Lê Thị Thu Thúy, phòng QLCL

Mã số bình chọn: MS-06

Tác giả: Chu Văn Thành, phòng CTXH

Mã số bình chọn: MS-07

Tác giả: Nguyễn Hoàng Phượng, Khoa Xét nghiệm huyết học

Mã số bình chọn: MS-21

Tác giả: Trương Hữu Khanh, Nguyễn Thị Thùy Dương - Phòng CTXH