SẢN PHẨM NHÓM 4: AN TOÀN HƠN

Mã số bình chọn: MS-01

Tác giả: Mã Phương Hạnh, khoa Sốt xuất huyết

Mã số bình chọn: MS-13

Tác giả: Phú Quốc Việt, khoa Tai mũi họng

Mã số bình chọn: MS-17

Tác giả: Huỳnh Tô Hải, khoa PT-GMHS

Mã số bình chọn: MS-19

Tác giả: Hà Văn Lượng, khoa PT-GMHS