SẢN PHẨM NHÓM 5: SỐ HOÁ & GIẢI PHÁP QUẢN LÝ

Mã số bình chọn: MS-02

Tác giả: Lê Thị Thu Thúy, Phòng QLCL

Mã số bình chọn: MS-03

Tác giả: Đỗ Thị Minh Thư, Phòng CNTT

Mã số bình chọn: MS-21

Tác giả: Đoàn Phương Tuyết Nhung, phòng QLCL

Mã số bình chọn: MS-22

Tác giả: Lê Thị Trúc, phòng QLCL