SẢN PHẨM NHÓM 6: QUẢN LÝ TINH GỌN & 5S

Mã số bình chọn: MS-09

Tác giả: Hồ Vân Phụng, khoa Răng Hàm Mặt

Mã số bình chọn: MS-11

Tác giả: Lê Thị Thu Thúy, phòng Quản lý chất lượng

Mã số bình chọn: MS-12

Tác giả: Nguyễn Ngọc Minh Châu, khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Mã số bình chọn: MS-16

Tác giả: Đoàn Phương Tuyết Nhung, phòng Quản lý chất lượng

Mã số bình chọn: MS-23

Tác giả: Lê Thị Trúc, phòng Quản lý chất lượng