SẢN PHẨM NHÓM 6: QUẢN LÝ TINH GỌN & 5S

Mã số bình chọn: MS-05

Tác giả: Lê Thị Châu, phòng Quản lý chất lượng

Mã số bình chọn: MS-12

Tác giả: Nguyễn Minh Bảo Lâm, phòng KHTH

Mã số bình chọn: MS-15

Tác giả: Võ Đức Trí, khoa Sơ sinh

Mã số bình chọn: MS-16

Tác giả: Trần An Hải Đăng, khoa Điều trị trong ngày